Blog Image

Heta arbeten

Vi räddar liv - förebygger skador

https://brandskyddskoncept.se/index.html

Ansvarsfördelning vid heta arbeten

Utbildning Heta arbeten Posted on Thu, December 22, 2016 00:12:17

Bakgrunden till säkerhetsreglerna

Omfattande bränder orsakade av heta arbeten ledde under slutet av 1980-talet till att försäkringsbolagen utarbetade nya säkerhetsregler för heta arbeten. Dessa nya regler hade två särskilt viktiga inslag, nämligen

1. krav på behörighetsutbildning hos både hetarbetare och brandvakt

2. krav på att arbetena föregicks av ett skriftligt tillstånd utfärdat av en tillståndsansvarig.

Bakom kravet på behörighetsutbildning låg en övertygelse hos försäkringsbolagens och Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) gemensamma regelkommitté, den så kallade Arbetsgruppen för heta arbeten, som författade reglerna, att en ökad kunskap och medvetenhet om brandriskerna vid heta arbeten var ägnad att medföra större försiktighet vid arbetenas planering och utförande.

Kravet på tillstånd återspeglade Arbetsgruppens uppfattning att beställarens engagemang i säkerhetsarbetet skulle leda till ett ökat ansvarstagande jämte en ökad insikt i vad som krävs för att eliminera eller i vart fall begränsa riskerna vid heta arbeten. Att en beställare, särskilt om han är byggherre, bör ta ansvar för de arbeten han låter utföra framstod som naturligt. Reglernas budskap om ett ökat beställarengagemang kunde således uppfattas som en »hjälp till självhjälp«.

Att reglerna fungerat som effektiva skadeförebyggande verktyg råder det ingen tvekan om; den alarmerande skadeutvecklingen under 1980-talet bröts och antalet skador minskade kraftigt. Under senare år har det ifrågasatts om den tillståndsansvarige bär ett ansvar för brand som uppkommit när säkerhetsreglerna försummats. Det började med radhusbranden på Ekerö den 21 maj 1999. Två takläggare, var och en egenföretagare, hade anlitats för att lägga ny takpapp på befintlig papp. För renoveringen av taket, som var en plan träkonstruktion med spånisolering, svarade en byggnadsentreprenör. Det var denne, och inte radhusägaren, som beställde takläggningsarbetet. För de omfattande skador som blev följden av att takkonstruktionens spånisolering antändes under läggningen av takpappen med hjälp av gasolbrännare dömde Solna tingsrätt i maj 2003 de båda takläggarna att betala ett stort skadestånd. Byggnadsentreprenören, som lämnat tillstånd till arbetena och som inte var part i målet, undgick ansvar. Domen överklagades varvid försäkringsgivaren för den takläggare som var ansvarsförsäkrad framförde invändningar mot att den tillståndsansvarige undgått ansvar. Invändningen ledde till ett förlikningsavtal varigenom beställarens/byggnadsentreprenörens försäkringsgivare betalade ett belopp motsvarande 1/3 av det skadestånd som takläggaren ålagts att betala, det vill säga 1/6 av det totala skadeståndet. Skadefallets epilog innehöll således en ansvarsfördelning mellan en hetarbetare och en tillståndsansvarig. Vad beträffar den andre takläggaren, som var oförsäkrad, skedde ingen liknande justering.

Solna tingsrätt prövade även ett skadeståndskrav mot ett svetsföretag som på uppdrag av Chalmers Tekniska Högskola under maj 1998 utfört fasadreparationer med heta arbeten på en av högskolans byggnader. Säkerhetsreglerna ignorerades fullständigt och bland annat saknades vederbörligt tillstånd. Efter att brandskadorna betalats riktade fastighetsägarens försäkringsbolag ett regresskrav mot svetsföretaget. Detta företags försäkringsgivare bestred ansvar och hävdade att hetarbetaren inte varit oaktsam och att den tillståndsansvarige i första hand ansvarat för att arbetena kommit att bedrivas på sätt som skedde. Tingsrätten ansåg att den tillståndsansvariges frånvaro saknade samband med den uppkomna branden och anförde bland annat: »En tillståndsansvarig kan inte förväntas att i varje stund ha bevakat arbetet på ett sådant sätt att brandens uppkomst förhindrats. Försummelsen från beställarens sida att inte utse en tillståndsansvarig kan inte anses ha medverkat till skadan.« Skadeståndskravet mot hetarbetaren kom sedan att prövas av Svea hovrätt, som i sin dom 2006-04-28 fastställde tingsrättens dom. Även hovrätten höll hetarbetaren ansvarig för den mfattande branden och utdömde ett skadestånd om cirka 7 miljoner kronor.

Ett tredje mål angående ansvarsfördelningen inom hetarbetsteamet avkunnades av Malmö tingsrätt 2005-10-26. Det försäkringsbolag som lämnat ersättning för den brandskadade fastigheten hade riktat ett regresskrav mot hetarbetaren, en entreprenör som i strid med beställares instruktioner angående hur ett rör skulle kapas för att undvika uppenbara brandrisker utförde arbetet så att det orsakade en omfattande brand. Entreprenörens invändning att beställarens hetarbetstillstånd befriade honom från ansvar mötte inget gensvar. I domen ålades entreprenören det fulla ansvaret för de uppkomna skadorna.

Ansvarsgrundande faktorer

Det åligger enligt säkerhetsreglerna den tillståndsansvarige att innan ett tillstånd utfärdas förvissa sig om att de heta arbetena är så väl förberedda att det kan slås fast att säkerhetsreglerna i detta skede iakttagits. Om den tillståndsansvarige ger tillstånd utan att skaffa sig en sådan visshet är detta givetvis ägnat att medföra ett skadeståndsansvar om skada skulle uppkomma. Ett sådant ansvar beror på den tillståndsansvariges roll som en ordningsman som inom ramen för sina personliga förutsättningar bevakar att säkerhetsreglerna följs. Den tillståndsansvarige förväntas således efter bästa förmåga enligt sina egna förutsättningar utföra sina »tillståndsuppgifter«. Har han begränsade kunskaper och erfarenheter förutsätts han konsultera den som har kunskapen och erfarenheten. En tillståndsansvarig som förväntas avgöra om planerade arbeten är brandfarliga eller inte ska rådfråga hetarbetaren och beställaren för att få det nödvändiga underlaget för sin bedömning. Graden av den kunskap och erfarenhet som bör inhämtas är således beroende av den tillståndsansvariges personliga förutsättningar; en kunnig och erfaren tillståndsansvarig kan i allmänhet på egen hand avgöra de aktuella frågorna.

Mot den ovan angivna bakgrunden kan det förklaras att säkerhetsreglerna inte innehåller några generella behörighetskrav som gäller för samtliga tillståndsansvariga. I många fall är det därför möjligt för en lekman att vara tillståndsansvarig. Typfallet är det då beställaren är en privatperson eller en företagare som saknar ”brandkunskap”. Men när det är fråga om nybyggnads-, underhålls-, reparations- och installationsarbeten eller andra arbeten som naturligt hör ihop med tillfälliga brandfarliga heta arbeten kommer säkerhetsreglernas särskilda behörighetskrav på ett annat sätt i förgrunden. I säkerhetsregel nr 1 tredje stycket sägs det:

»Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.« Med »motsvarande utbildning« menas den behörighetsutbildning som i säkerhetsregelns första och andra stycken föreskrivs för hetarbetaren. »Motsvarande erfarenhet« syftar på den erfarenhet av brandskydd som anges i regelns första stycke. Dessa kvalifikationskrav gäller för tillståndsansvariga personer som har som arbetsuppgift att utfärda tillstånd för heta arbeten. Det är alltså fråga om en återkommande syssla på arbetsplatsen. Säkerhetsreglerna innehåller följaktligen varierande kvalifikationskrav på den tillståndsansvarige anpassade efter den ansvariges funktion och arbetsuppgifter på den plats där de heta arbetena utförs. Av detta bör följa att större krav i ansvarshänseende kan ställas på en sådan tillståndsansvarig som återkommande befattar sig med att organisera och ge tillstånd till heta arbeten. Den bedömning av den tillståndsansvariges skadeståndsansvar som aktualiseras efter en brand bör alltså ta utgångspunkt i såväl säkerhetsregelns kvalifikationskrav som vederbörande persons egna personliga förutsättningar. Det ligger därför närmare till hands att utkräva ett skadeståndsansvar av en sådan tillståndsansvarig som har en viktig roll i säkerhetsarbetet och som är kunnig och erfaren än av en tillståndsansvarig av annat slag. Detta betyder att frågan om den tillståndsansvariges ansvar i förhållande till hetarbetarens ansvar får bedömas från fall till fall snarare än avgöras efter någon slags schablon, till exempel att den tillståndsansvarige som regel ska ansvara för 1/3 av en skada orsakad av brott mot säkerhetsreglerna. Vad som särskilt pekar på vikten av en bedömning i det enskilda fallet är de sambandskrav som gör sig gällande inom både försäkringsrätten och skadeståndsrätten. Ett skadeståndskrav kan inte bedömas utan att frågan om ett tillräckligt orsakssamband mellan den tillståndsansvariges agerande och den uppkomna skadan prövas. Likaså kan en säkerhetsföreskrift i försäkringsvillkoren inte tillämpas om det kan antas att skadan ifråga hade inträffat även om föreskriften iakttagits. Dessa båda sambandskrav innebär att man i varje enskilt fall där den tillståndsansvariges ansvar för en inträffad brand görs gällande måste pröva om det föreligger ett tillräckligt orsakssamband mellan den ansvariges agerande och den inträffade branden.

Slutsatsen är att den tillståndsansvariges ansvar varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan är då om detta ansvar kan mäta sig med det ansvar som åligger hetarbetaren. I »hetarbetsteamet« (det vill säga dentillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten) är utan tvekan hetarbetaren den person som alltid förväntas besitta sakkunskapen i hur arbetets ska utföras, vilka verktyg som ska användas och hur skada ska förebyggas. Av parterna i teamet är det primärt hetarbetaren som organiserar och svarar för brandsäkerheten. Särskilt gäller det under den tid som de heta arbetena utförs. Ett tillstånd att utföra arbetena befriar eller lindrar inte utan vidare hetarbetarens ansvar som yrkesman och expert. Således bör hetarbetaren – som den expert han är eller förväntas vara – avstå från att utföra heta arbeten som kan bedömas medföra skada och samtidigt strida mot de säkerhetsregler som hetarbetaren måste känna till. Om till exempel ett dolt utrymme inte kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt innan tillståndet ges bör hetarbetaren själv skaffa sig visshet eller i vart fall en egen välgrundad uppfattning och inte utgå från en chansartad bedömning från den tillståndsansvariges sida.

Vad gäller då ifråga om ansvarsfördelning ifall heta arbeten utförs utan att tillstånd utfärdats dessförinnan? Till att börja med bör en hetarbetare, på grund av förmodade kunskaper i säkerhetsreglerna inhämtade i vart fall vid behörighetsutbildningen, överhuvudtaget inte befatta sig med heta arbeten utan att först ha »utkvitterat« ett tillstånd. Det hjälper inte ens att argumentera för att arbetena utfördes och riskutsattes utan vederbörligt tillstånd för att tillgodose beställarens önskemål om ett snabbt ingripande i ett akut läge. Säkerhetsreglerna vid heta arbeten låter sig nämligen inte tummas på och en aldrig så akut eller annars ursäktlig arbetssituation rubbar i vart fall inte försäkringsvillkorens krav på att heta arbeten ska utförs enligt säkerhetsreglerna. I slutänden får emellertid, såsom i »fasadfallet« ovan (branden hos Chalmers) och andra liknande fall, olika ansvarsgrundande faktorer vägas mot varandra.

Ett gemensamt ansvar

Inom Arbetsgruppen för heta arbeten råder enighet om att de refererade domarna inte riktigt speglar de principer och tankegångar om ansvarsfördelning som varit vägledande för Arbetsgruppens arbete med säkerhetsreglerna. Gruppen står således bakom säkerhetsregler som ger uttryck för en sådan rollfördelning vid heta arbeten som innebär ett krav på teamwork mellan deltagarna i hetarbetsteamet och ett ansvar – enligt vad som beskrivits ovan – för var och en i teamet för att säkerhetsreglerna följs före, under och efter heta

arbeten.Heta arbeten utbildning Stockholm

Utbildning Heta arbeten Posted on Tue, December 06, 2016 00:43:25

Heta arbeten utbildning Stockholm, boka din kurs hos oss. Pris från 2250 kr ex moms per person.
#heta_arbeten_utbildning_Stockholm #brandutbildning_Stockholm#heta_arbeten #brandskyddsutbildningar#brandskyddskoncept #stockholm
www.brandskyddskoncept.seJulbrand

Nyheter Posted on Tue, December 06, 2016 00:40:35

Vi går nu in i den period på året som är en av de mest drabbade av bostadsbränder. Sedan 2004 har nära 25 procent av alla bostadsbränder inträffat under december och januari.

En fungerande brandvarnare kan rädda liv.
#brandskyddskoncept #brandvarnare#brandskydd #julbrand www.brandskyddskoncept.seBrandskydd Housegard Stora Villapaketet

Nyheter Posted on Wed, November 30, 2016 19:43:48

Beskrivning pris 3.895kr
Stora villapaketet passar till villan med en boyta från 120m² och uppåt. Ordinarie pris 4396 kr.

Är det ett tvåplanshus så placera en 6kg brandsläckare på varje plan. 2 kg brandsläckaren används för att brandsäkra familjens friluftsaktiviteter antingen i båten eller bilen. De 6 st brandvarnarna kopplas ihop i ett trådlöst nätverk, larmar en så larmar alla. Placera dem minst 50 cm från vägg i nära anslutning till sovrum och utmed den tänkta utrymningsvägen. Brandfilten är ett utmärkt komplement i köket för att kväva och släcka mindre tillbud i grytor och kastruller.

I Stora villapaketet ingår:

  • 2 st. 6 kg pulverbrandsläckare
  • 1 st. 2 kg pulverbrandsläckare
  • 3 st. 2-pack trådlösa brandvarnare (6 st.)
  • 1 st. brandfilt (120x180cm)

Beställ på brandskyddskoncept.seAllt från plåster till brandskydd

Nyheter Posted on Fri, April 29, 2016 20:47:19

Brandskyddskoncept är nu officiellt återförsäljare av Housegard produkter och nu är vår webbutik helt komplett.

Det tar några dagar att uppdatera sidan men vi jobbar på och snart kan ni köpa Housegards produkter som är i världsklass.Brandskydd – övning – utbildning

Nyheter Posted on Fri, April 29, 2016 20:43:01

BRANDÖVNINGSUTRUSNING

Vi är stolta att presentera vår brandutrustning för effektiva övningar.

Kostnadseffektiv och bra utrusning för utbildare av brandskydd.

Lätt att ta med sig och tillverkad i rostfritt.

Vi lämnar ett års garanti på våra produkter.

Intresserad?

Kolla i vår webshop.

Frågor om produkter, ring 0703335609 ElvisBrandskyddskoncept inleder samarbete med Leardal

Hjärtstartare Posted on Fri, April 29, 2016 20:24:55

Brandskyddskoncept inleder samarbete med Leardal

och börjar sälja och marknadsföra

deras produkter inom livräddning.

Deras hjärtstartare och HLR utrusning är av hög klass.

Det ska bli ett nöje att visa upp för kunderna en av bästa och modernaste utrusning

som finns på marknaden

inom livräddning.

Kolla på vår hemsida och boka redan idag hjärtstartaren,

HLR dockor, ni kan rädda liv redan idag.Webbutik är igång och det går att beställa :))

Nyheter Posted on Fri, April 29, 2016 20:21:09

Betalningen kort eller faktura och post paket som gäller…..

Nu har vi stort utbud inom livräddnigs produkter och ni hittar märken i vår webbutik

som Philips, S- Cut, Snögg,

Akla, Aivia och Cederroth och stort utbud av Leardal hjärtstartare och HLR övnings produkter.

Sen tidigare har vi börjat sälja Physio Control och deras hjärtstartare.Next »